Wanita MCA Leadership

On Wednesday    11-02-2015 11:04:00

Wanita MCA Central Committee

National Chairperson National Deputy Chairperson National Secretary-General
Datuk Heng Seai Kie Sdri. Wong You Fong YB Senator Dato' Ong Chong Swen

National Vice-Chairperson National Vice-Chairperson National Vice-Chairperson National Vice-Chairperson
Sdri. Wang Kim Lean Dato' Lim Nget Yoon Sdri. Chiew Hong Lan Dr. Pamela Yong

National Treasurer-General National Organising Secretary
Sdri. Wee Lee Hooi Sdri. Loh Siew Ying

National Deputy Secretary-General National Deputy Secretary-General National Deputy Treasurer-General
Sdri. Saw Ooi Leng Sdri. Chua Fong Ling Sdri. Heng Tan Kooi

National Deputy Organising Secretary National Deputy Organising Secretary
Sdri. Ng Phei Jin Sdri. Chang Soo Yin


Elected Committee Members
Sdri. Tan Choo Kuan Dato' Kwang Swee Yuen Sdri. Ng Miow Hia Sdri. Ho Lai Chau
Sdri. Tan Wen Ooi Sdri. Lau Shein Mei Sdri. Gan Soo Mee Sdri. Yap Siok Moy

Sdri. Choy Yoke Chun Sdri. Tee Hooi Ling Sdri. Teh Lay Cheng Sdri. Yeong Lai Fun
Sdri. Kong Lee Kyun Sdri. Kong Lee Mee Sdri. Chan San San Sdri. Choong Saw Fen
Sdri. Khaw Lee See Sdri. Koo Lay Chak Sdri. Loo Lee Ping Sdri. Goh Swee Gim

Sdri. Pang Kim Keok

Elected Committee Members-U35
Sdri. Ivone Low Yi Wen Sdri. Chan Quin Er

Appointed Committee Members

Sdri. Teh Siew Boey


Updated 14/12/2018